Wybrane branże

Polska administracja publiczna
  • Detal
  • Hurt
  • Poszukujemy dystrybutorów
  • Możliwa produkcja kontraktowa
Wyświetlanie wyników: 1 - 10 z 16 znalezionych

IPN Instytut Pamięci Narodowej

Oferta wyświetlona: 6341
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa
mazowieckie, Polska

Zadaniem Instytutu jest gromadzenie i zarządzanie
dokumentami organów bezpieczeństwa państwa
sporządzonymi od 1944r. do 1990r. Prowadzenie
śledztw w sprawie zbrodni wojennych: nazistowskich
i komunistycznych oraz działalność edukacyjna.
W ramach Instytutu działa: Główna Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Polskiemu Narodowi, Biuro
Lustracyjne, Biuro Udostępniania i Archiwizacji
Dokumentów oraz Biuro Edukacji Publicznej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Oferta wyświetlona: 6331
Al. Szucha 25
00-918 Warszawa
mazowieckie, Polska

Ministerstwo Edukacji Narodowej obejmuje dział
administracji rządowej: oświata i wychowanie.
Do głównych zadań ministerstwa należą sprawy
związane z pomocą stypendialną dla uczniów,
egzaminami zewnętrznymi, polityką państwa dla
młodzieży, zatrudnianiem nauczycieli, ich awansem
i wynagrodzeniami, programami, dydaktycznymi
środkami nauczania oraz wychowaniem przedszkolnym,
kształceniem ogólnokształcącym i zawodowym.

Ministerstwo finansów

Oferta wyświetlona: 6296
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
mazowieckie, Polska

Ministerstwo Finansów jest urzędem pomocniczym
Ministra Finansów. Odpowiada za dział rządowej
administracji - finanse publiczne. Ministerstwo
pomaga Ministrowi Finansów w projektowaniu
budżetu państwa, finansowania samorządów
terytorialnych, kierowaniu sprawami podatków
oraz sprawami związanymi z długiem politycznym.

Ministerstwo gospodarki

Oferta wyświetlona: 6339
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
mazowieckie, Polska

Minister Gospodarki - ministerstwo kierujące
działem gospodarka. Dział gospodarka obejmuje
sprawy gospodarki, w tym gospodarczej współpracy z
zagranicą, własności przemysłowej, gospodarczej
działalności, koordynacji gospodarki, współpracy
z organizacjami samorządu gospodarczego oraz
energetyki i certyfikacji.

Ministerstwo Infrastruktury

Oferta wyświetlona: 6356
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
mazowieckie, Polska

Ministerstwo Infrastruktury realizuje i wykonuje
zadania z działów takich jak: gospodarka morska
i gospodarka śródlądowa, gospodarka przestrzenna
i mieszkaniowa, łączność, transport drogowy,
transport morski oraz transport lotniczy. Ponad to
zajmuje się zadaniami z dziedziny telekomunikacji,
poczty oraz funduszów europejskich.

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
mazowieckie, Polska

Do głównych zadań ministerstwa należą między
innymi: wykonywanie i koordynacja realizacji
zadań wynikających z polityki rządu w zakresie
ochrony zabytków, inicjowanie działań na rzecz
podtrzymania tradycji narodowej, opieka i nadzór
nad szkolnictwem artystycznym, opieka nad
dziedzinami: muzyka, teatr, balet, plastyka, kino,
literatura oraz wymiana kulturalna z zagranicą.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Oferta wyświetlona: 6216
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
mazowieckie, Polska

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podlega
pod Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który
kieruje działaniami administracji rządowej "nauka"
i "szkolnictwa wyższe" oraz jest dysponentem
budżetu na badania naukowe i badawcze zarówno
w kraju jak i za granicą. Przy Ministrze działa
Rada Nauki.

Ministerstwo Obrony Narodowej

Oferta wyświetlona: 6240
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa
mazowieckie, Polska

Zadaniem Ministerstwa jest sprawowanie ogólnego
kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego
obowiązku obrony, kierowaniem w czasie pokoju
siłami zbrojnymi, tworzenie założeń obronnych
państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i
struktury sił zbrojnych, realizowanie postanowień
i wytycznych w zakresie obrony narodowej oraz
zawieranie wojskowych umów międzynarodowych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Oferta wyświetlona: 6292
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
mazowieckie, Polska

W skład Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy
z działu administracji rządowej „zabezpieczenie
społeczne”, „praca” i "sprawy rodziny". Działy
obejmują sprawy: zatrudnienia i przeciwdziałania
bezrobociu, stosunków pracy i warunków pracy,
rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, rządowych
inicjatyw pomocy rodzinie, funduszy emerytalnych i
ubezpieczeń społecznych, zaopatrzenia społecznego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Oferta wyświetlona: 4024
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
mazowieckie, Polska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się
sprawami produkcji rolnej, rozwojem polskiej wsi,
przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz
nadzorem sanitarnym i weterynaryjnym.

12>

Pomoc

Jeżeli nie znalazłes poszukiwanego produktu, firmy, usługi lub wyniki wyszukiwarki nie są dla Ciebie satysfakcjonujące to napisz do nas czego szukasz lub potrzebujesz. Wyślemy twoje zapytanie bezpośrednio do zainteresowanych firm.

Napisz do nas

X

Informujemy że przetwarzamy dane osobowe oraz korzystamy z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce Prywatności.